Betalingsregulativ for Musikskolen Ringkøbing-Skjern

 Opdateret 25/4-2017

 § 1 – Betaling

Priser og rateantal fremgår af Musikskolens takstblad på hjemmesiden. Ringkøbing-Skjern Kommune udsender i oktober første opkrævning, dette sker  via e-boks. Forfaldsdato er den 20. i den måned hvor raten skal betales. Betaling til Musikskolen kan tilmeldes Betalingsservice (PBS).

Musikskolen giver ikke meddelelse ved afmeldelse fra PBS, ligesom der ikke automatisk genfremsendes nyt girokort.

 § 2 – Bortkomne girokort

Meddelelse om bortkomne girokort skal gives til Musikskolens kontor, hvor det aftales hvorledes den fremtidige betaling skal foregå.

 § 3 – Hæftelse for betaling

Børn under 18 år indmeldes af en forælder/værge, der herefter hæfter personligt for betalingen. Begge forældre hæfter solidarisk for betalingen, hvis der er fælles forældremyndighed.

Hvis barnet fylder 18 år i løbet af sæsonen, hæfter forældrene som ovenfor nævnt.
Hvis forældrene fortsætter som indbetalere i sæsonen efter barnets fyldte 18. år fortsætter hæftelsen som ovenfor nævnt.

 § 4 – Rykkergebyr

Da betalinger til Musikskolen er tillagt udpantningsret jf. § 5 beregnes og opkræves der efter Lov om gebyrer og Morarenter (Lov nr. 939 af den 27.12.1991) et gebyr på kr. 250,00 pr. rykker. Beregnet rykkergebyr kan ikke eftergives med mindre rykning og betaling har krydset hinanden, eller der fejlagtigt er fremsendt rykker.

 § 5 – Udpantning

Da Ringkøbing-Skjern Byråd har vedtaget dette betalingsregulativ er betalinger til Musikskolen tillagt udpantningsret jf. udpantningslovens § 1 stk. 1 nr. 3. Inddrivelse sker via kommunens betalingskontor, der kan fremsende kravet til inddrivelse hos SKAT.

 § 6 – Modregning

Ved restance forbeholder Ringkøbing-Skjern Kommune sig ret til modregning jf. dansk rets almindelige regler om modregning.

 § 7 – Tilbagebetaling

Der tilbagebetales ikke i følgende tilfælde:
- elevafbud.
- elevforsømmelser.
- modtaget soloundervisning i 35 uger eller mere.
- for holdundervisning hvis beløbet er under 150 kr.

En eventuel tilbagebetaling sker efter sæsonafslutningen i juni/juli. Beløbet indsættes på din NEM-konto.

Den til en hver tid værende leder af Musikskolen træffer afgørelse om tilbagebetaling, hvis der opstår situationer, der ikke falder ind under de ovenfor nævnte tilfælde.

 § 8 – Erstatninger

Erstatninger jf. de generelle betingelser § 10 er ikke tillagt udpantningsret, hvorfor erstatningskrav vil blive inddrevet via kommunens advokat for gennem Fogedretten at få kravet dækket.
Omkostninger til advokat, Fogedret, politifremstilling mv. pålægges skyldner.

 § 9 – Bortvisning pga. manglende betaling

Musikskolen forbeholder sig ret til at bortvise elever fra undervisningen, hvis betaling for undervisningen udebliver.

Bortvisning medfører ikke, at den økonomiske binding af tilmeldingen bortfalder.

Når restancen er betalt kan undervisningen genoptages.

Restancen vil også ved bortvisning blive tvangsinddrevet af pantefogeden.

 § 10 – Tvangsudmelding

Musikskolen forbeholder sig ret til, med dags varsel, at tvangsudmelde bortviste elever, hvis der er elever på venteliste til pladsen.

Betaling indtil tvangsudmelding vil fortsat blive opkrævet og tvangsinddrevet.

 § 11 - Afdragsordninger

I særlige og enkeltstående tilfælde kan der indgås aftale om afdragsvis betaling af restancer til Musikskolen.

Afdragsordningen indgås med kommunens betalingskontor.

 

Tilbage til toppen